Valt typ av kyrkbok: Födda

Typ av fråga:
Antal födda
Antalet födda per kön
Moderns ålder i medeltal
Flerfödslarnas antal
Antal födda enligt födelsemånad
Tid mellan födelsedatum och dopdatum
Födda, uppdelade enligt föräldrarnas yrkesgrupper

Startår
Slutår
Resultatgruppering